คำขวัญของโรงเรียน  :  คุณธรรมดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  วางรากฐานอาชีพ
            ปรัชญาของโรงเรียน  :  นตฺถิ ปญญา สมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สีประจำโรงเรียน  :  ขาว – เขียว
สีขาว              หมายถึง  ความดี  คุณธรรม
สีเขียว    หมายถึง   ความเจริญงอกงาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
โรงเรียนลือวิทยาคม เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่วินัยและคุณธรรม
ก้าวนำเทคโนโลยี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นพลโลกที่ดี
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียง    
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

          ปรัชญาของโรงเรียน 
นตฺถิปญญาสมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

        อัตลักษณ์    
                        มารยาทงาม น้ำใจดี  วิถีพอเพียง

       ดอกไม้ประจำโรงเรียน
        ดอกบัว

           คำขวัญของโรงเรียน 
คุณธรรมดี   กีฬาเด่น เน้นวิชาการ  วางรากฐานอาชีพ

 

ปรัชญาของโรงเรียน  
นตฺถิปญญาสมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี