ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร มณิเขียว
ครู คศ.3

นางอารี ทรงกลด
ครู คศ.1

นางศุภรัตน์ ศรีเนตร