ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมาน ปลดเปลื้อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรทัย ทองแล็ง
ครู คศ.3

นางสาวไพรินทร์ แก่นสาร
ครู คศ.1