ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวานิช กุมภิโร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิทวัติ บั้งทอง
ครู คศ.3