ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปารมี เขาวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา ทองสุข
ครูผู้ช่วย