ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตร์ รัตนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมยุรี ปัญญามูล
ครู คศ.3

นางเบญจวรรณ พ่วงสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวสุรีรัตน์ หอคำ
ครูผู้ช่วย