ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุไรพร ศรีทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระพงษ์ ก้านกิ่ง
ครู คศ.1

นายจันทา โกมลศรี
ครู คศ.1