ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยาภรณ์ สงตลาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเดือนรดา วัชรนิติธรรม
ครู คศ.3