ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
            1.1  ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนลือวิทยาคม  ตั้งอยู่ที่  กิโลเมตรที่ 15  ถนนพนา-สว่างใต้  บ้านลือ หมู่ที่ 8  ตำบลลือ    อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์ 37110  สหวิทยาเขต 8  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29 โทรศัพท์ 0-4555-4636 โทรสาร 0-4555-4637  E-mail  Luewit@hotmail.com  Website  www.luewit.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เนื้อที่  64  ไร่  มีเขตพื้นที่บริการ  3  ตำบล  ได้แก่  ตำบลลือ  ตำบลห้วย  และตำบลนาป่าแซง

1.2 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


              
อักษรย่อ :  ล.ว.ค.
คำขวัญของโรงเรียน  :  คุณธรรมดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  วางรากฐานอาชีพ
            ปรัชญาของโรงเรียน  :  นตฺถิ ปญญา สมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สีประจำโรงเรียน  :  ขาว – เขียว
สีขาว              หมายถึง  ความดี  คุณธรรม
สีเขียว    หมายถึง   ความเจริญงอกงาม

            1.3 ประวัติโรงเรียน     
โรงเรียนลือวิทยาคม  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา  ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเป็นสาขาโรงเรียนพนาศึกษา  ในวันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2534  เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเรียนต่อ  ม.1  ต่ำ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายแสวงหา  อินลี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านลือนาคำ  ให้ใช้สถานที่และอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว  มีนายจักรทิพย์  กีฬา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา  และนายพิชิต  กะมณี  อาจารย์ 2  ระดับ 6  โรงเรียนพนาศึกษา  เป็นผู้ประสานงาน  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็น    “ โรงเรียนลือวิทยาคม  “  เมื่อวันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2536   โดยมีนายพิชิต    กะมณี  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ปัจจุบันโรงเรียนลือวิทยาคม  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6    มี  นายประยูร  รัตนศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

1.4.1 วิสัยทัศน์
โรงเรียนลือวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก้าวน าเทคโนโลยี เชิดชู
คุณธรรม ยึดหลักธรรมมาภิบาล น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.4.2 พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม-จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นพลโลกที่ดี
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียง มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

            1.5 ปรัชญาของโรงเรียน 
นตฺถิปญญาสมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

            1.6 อัตลักษณ์    
                        มารยาทงาม น้ำใจดี  วิถีพอเพียง

            1.7 ดอกไม้ประจำโรงเรียน
                         ดอกบัว

            1.8 คำขวัญของโรงเรียน 
คุณธรรมดี   กีฬาเด่น เน้นวิชาการ  วางรากฐานอาชีพ

 

1.9 ปรัชญาของโรงเรียน  
นตฺถิปญญาสมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี