เมื่อที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนลือวิทยาคม