ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/10/2015
ปรับปรุง 10/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 122428
Page Views 149949
ลิ้งค์น่าสนใจ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นพลโลกที่ดี

3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย