ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนลือวิทยาคม เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่วินัยและคุณธรรม
ก้าวนำเทคโนโลยี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล