ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ต.ค. 58 ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ห้องวิชาการโรงเรียนลือวิทยาคม ด้วยชุดนักเรียน เท่านั้น กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ต.ค. 58 ถึง 18 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียน 1/2558
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียน 2/2558
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน 2/2558
โรงเรียนลือวิทยาคม กลุ่มบริหารวิชาการ